TUSCARORA SPIRITS

Lynne Kistler

TUSCARORA SPIRITS
Monday, August 24, 2015

The Tuscarora Cemetery overlooks the valley. It gave me the sense that the "former residents" of Tuscarora still enjoy the  beautiful scenery.

"Tuscarora Spirits"

$300.00 ( 16 x 20)